Badminton Vereniging Rockanje
 

Statuten en Huishoudelijk reglement


Naam, zetel en duur,
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: “Badminton Vereniging Rockanje” en is gevestigd te Rockanje.
2. De vereniging is opgericht op negentien januari negentienhonderd twee en zeventig en wel voor onbepaalde tijd.

Doel.
Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel de bevordering van de lichamelijke ontwikkeling in het algemeen van de beoefening van de badmintonsport in het   

    bijzonder.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door gelegenheid te geven oefeningen te houden, door het inschrijven van en/of deelnemen aan wedstrijden, alsmede
    door andere wettige middelen.

Verenigings- en Boekjaar.
Artikel 3
1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.
2. Het boekjaar loopt gelijk met het verenigingsjaar.

Leden.
Artikel 4
1. De vereniging bestaat uit:
    a. leden;
    b. aspirant-leden;
    c. bijzondere leden;
    d. ereleden;
    e. begunstigers.
2. Leden van de vereniging zijn zij die de leeftijd van zeventien jaar hebben bereikt.
3. Aspirant-leden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen; doch niet de
    zeventienjarige leeftijd hebben bereikt.
4. Bijzondere léden zijn zij, die door omstandigheden, ter beoordeling van het bestuur, op andere dan tot op grond van hun leeftijd in het algemeen voor leden en aspirant leden geldende                voorwaarden worden toegelaten.
    Zij hebben het recht aan de oefeningen en wedstrijden deel te nemen, voor zover dit recht hun uitdrukkelijk door het bestuur is verleend.
5. Ereleden zijn zij, die op voorstel van het bestuur of op voorstel van tenminste vijf leden, door de algemene vergadering zijn benoemd. Voor het erelidmaatschap komen in aanmerking personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.
6. Begunstigers zijn zij, die de vereniging met een gift ineens steunen en zij die zich verplichten een jaarlijkse ondersteuningsbijdrage te betalen.
7. Aspirant-leden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en vastgelegd.
8. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid wordt (worden) daaronder verstaan zowel de gewone leden als de ereleden tenzij het tegendeel blijkt.
9. Alle leden hebben toegang tot de ledenvergadering en hebben dan ieder één stem.
10. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur, dezelfde kracht als een besluit van de algemene                      vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende vergadering.
11. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, aspirant-leden, bijzondere leden en begunstigers.

Beëindiging lidmaatschap.
Artikel 5
1. Het lidmaatschap wordt beëindigd:
    a. door schriftelijke opzegging door het lid voor de aanvang van het verenigingsjaar,
    b. door royement;
    c. door overlijden.
2. Een beslissing tot royement kan door het bestuur worden aangenomen op grond van het feit at een lid krachtens de statuten of reglementen de op hem rustende verplichtingen niet nakomt of      zijn gedragingen de goede naam van de vereniging in gevaar brengen.
    De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), schriftelijk in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één              maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien                  verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer  toegang heeft tot de eerstvolgende algemene vergadering en bevoegd is aldaar het woord te voeren.

Bestuur.
Artikel 6
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste vijf leden en ten hoogste negen leden. Als zodanig kunnen uitsluitend gekozen worden leden die de leeftijd van achttien jaar hebben              bereikt. Het bestuur wordt gekozen en ontslagen door de algemene ledenvergadering die tevens de voorzitter aanwijst.
   De wijze van kandidaatsteling en de verkiezing der bestuursleden wordt nader in het huishoudelijk reglement geregeld.
2. De andere bestuursfuncties worden door de bestuursleden in onderling overleg verdeeld.
3. Behouders de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Tevens        komt vertegenwoordigheidsbevoegdheid toe aan:
   a. de voorzitter en de secretaris;
   b. de voorzitter en de penningmeester; en
   c. bij ontstentenis van de voorzitter de secretaris en de penningmeester.
4. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.
5. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van geldleningen alsmede te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding, bezwaring, huren of verhuren van registergoederen. Het bestuur is nimmer bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede schuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Geldmiddelen.
Artikel 7
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
    a. contributies van de leden;
    b. de inschrijfgelden;
    c. bijdragen van de begunstigers;
    d. subsidies;
    e. schenkingen;
    f. erfstellingen;
    g. legaten en overige baten.
2. De door de leden te betalen contributies worden jaarlijks op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
    Het bestuur heeft de bevoegdheid de door de bijzondere leden te betalen contributies en de door de toetredende leden te betalen inschrijfgelden vast te stellen.

Ledenvergadering.
Artikel 8
1. Een ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke          mededeling.
2. Een ledenvergadering wordt gehouden zo vaak het bestuur zulks wenselijk acht, doch ten minste eenmaal per jaar, alsmede wanneer tien leden het verlangen daartoe met aanduiding der te        behandelen onderwerpen schriftelijk aan het bestuur kenbaar maken. Blijft het bestuur in gebreke om binnen een maand aan een dergelijk verzoek te voldoen dan hebben de betrokken leden      het recht zelf een ledenvergadering bijeen te roepen.
3. Jaarlijks - in de maand oktober of november - wordt een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden.
    Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een        toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over.
   Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de handtekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Goedkeuring         van de rekening en verantwoording door de algemene ledenvergadering strekt het bestuur voor het betreffende tijdvak tot discharge.
4. Hetzij in de jaarvergadering, hetzij in een andere algemene ledenvergadering dient het bestuur een begroting voor het komende verenigingsjaar ter vaststelling in.
5. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen; bij zijn afwezigheid zal één der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.
6. Van het ter ledenvergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

Statutenwijziging.
Artikel 9
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben bij besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal              worden vastgesteld. De voor te stellen statutenwijziging wordt tegelijkertijd met de oproep ter kennis van de leden gesteld.
   De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste eenentwintig dagen bedragen.
2. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waarin ten minste twee/derde van het totaal aantal der leden aanwezig is, met een                                meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Indien in deze algemene vergadering het vereiste quorum niet aanwezig is zal binnen vier weken, met                    inachtneming van een oproepingstemijn van een week, een tweede vergadering worden gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden het voorstel tot                          statutenwijziging met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen kan aannemen.
3. Het in lid 1 en lid2 bepaalde is niet van toepassing indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
Artikel 10
1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notarile akte is opgemaakt.
2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijzigingsakte en de volledige tekst van de gewijzigde statuten neder te leggen ten  kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.

Ontbinding en Vereffening.
Artikel 11
1. Behoudens het bepaalde in artikel 2:19 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene  vergadering genomen met ten minste                      twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarín ten minste twee/derde  van  de leden aanwezig is.
2. Indien in deze algemene vergadering het vereiste quorum niet aanwezig is, zal binnen vier weken met inachtneming van een oproepingstermijn van een week, een tweede vergadering                worden gehouden welke ongeacht het aantal aanwezige stemmen, het voorstel tot ontbinding met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen          kan aannemen. Het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van artikel  9 is van overeenkomstige toepassing.
3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenkomen.
4. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
    Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht.
    In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

Huishoudelijke Reglement.
Artikel 12
1. De algemene ledenvergadering kan bij huishoudelijke reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies, de werkzaamheden van het                bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. Wijziging van het huishoudelijke reglement kan geschieden bij besluit van de algemene ledenvergadering.
3. Het huishoudelijke reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten tenzij de afwijking door de wet of de          statuten wordt toegestaan.

Slotbepaling.
Artikel 13
In alle gevallen waarin de wet, de statuten of het huishoudelijke reglement niet voorzien, beslist de algemene ledenvergadering.
(Statuten notariëel bekrachtigd, waarvan akte, d.d.12 november 1996)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
-------------------------------------
Van de leden,
Artikel 1
1. Elk lid en aspirant-lid ontvangt voor elk verenigingsjaar een bewijs van lidmaatschap tegen betaling van de door het lid verschuldigde contributie.
    Het bewijs vermeldt de soort van lidmaatschap en bij bijzondere leden zo nodig de bijzondere voorwaarden en is namens het bestuur getekend  door de penningmeester.
2. De leden en aspirant-leden hebben op vertoon van het lidmaatschapsbewijs toegang tot de voor hen door de vereniging georganiseerde oefeningen en wedstijden, tenzij het bestuur op                grond  van het bijzonder lidmaatschap bepaalde rechten uitdrukkelijk heeft uitgezonderd.
3. De leden en aspirant-leden zijn verplicht aan de secretaris van adreswijziging schriftelijk mededeling te doen.
4. Mededelingen en andere stukken toegezonden aan de van hen bij de secretaris bekende adressen zijn voor de leden en aspirant-leden bindend.
5. Aspirant-leden worden onderscheiden in:
    a. pupillen; dat zijn zij in de leeftijd van 8-13 jaar en/of nog leerling van een basisschool;
    b. junioren; dat zijn zj in de leeftijd van 13-17 jaar.
6. Alle aan de club verbonden rollen zoals hieronder benoemt dienen een VOG te overleggen. Deze dient persoonlijk te worden getoond aan 2  bestuursleden die het kenmerk van de VOG              vastleggen in de administratie van de vereniging.
    - vrijwilligers / begeleiders van trainingen (jeugdactiviteiten) nr84
    - trainer nr84, 63,71,72
   Bij het niet aanleveren van de VOG kunnen de taken niet worden vervult. Het bestuur zal hier op toezien.

Van het bestuur.
Artikel 2
1. Elk jaar treedt 1/3 van het bestuur volgens een door het bestuur te bepalen rooster af. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
2. Voor vakatures in het bestuur worden door het bestuur kandidaten gesteld. De leden hebben het recht tegenkandidaten te stellen.
    De namen van de kandidaten, die door de leden worden gesteld, dienen onder overlegging van een lijst van handtekeningen van tenminste tien leden, die betrokken kandidaten steunen, te        worden ingediend bij de secretaris uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de ledenvergadering waarop  de  verkiezing zal plaats vinden.

Van de voorzitter.
Artikel 3
De voorzitter leidt de vergadering en verleent het woord in de volgorde waarin het gevraagd wordt. Hij is niet verplicht meer dan driemaal aan hetzelfde lid over hetzelfde onderwerp het woord te verlenen. Bij ontstentenis of verhindering wordt de voorzitter vervangen door de vice-voorzitter, de secretaris of de penningmeester.

Van de secretaris.
Artikel 4
De secretaris houdt de notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen bj, zorgt dat de bestuurs- en gewone leden tijdig ter vergadering worden bijeengeroepen en voert alle correspondente van de vereniging. Voorts houdt hij het ledenregister bij. Hij is verplicht kopie te houden van alle stukken die van de vereniging uitgaan.

Van de penningmeester.
Artikel 5
De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en zorgt voor het innen der contributies, donaties, en andere vorderingen. Hij zorgt ervoor dat hij geen grotere bedragen in contanten in kas heeft dan f 500,. Het meerdere wordt door hem gestort op de bank- of girorekening der vereniging. Hij is verplicht zijn boeken en bescheiden aan een door de ledenvergadering te benoemen kascommissie te overleggen en deze alle gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Artikel 6
De secretaris en de penningmeester zijn behoudens goedkeuring van de voorzitter bevoegd om onder hun eigen verantwoording gedeelten van hun taak over te dragen, eventueel aan een tweede secretaris, resp. tweede penningmeester.

Artikel 7
Het algemeen bestuurslid coördineert de activiteiten die plaatsvinden binnen de vereniging en is als zodanig eindverantwoordelijk. Hij/zij onderhoudt hiervoor de nodige contacten met coördinatoren van de diverse commissies. Levert een bijdrage
aan de beleidsvorming van het bestuur.

Kascommissie.
Artikel 8
De ledenvergadering benoemt Jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee leden en een reserve lid, die tot taak hebben de boeken en bescheiden van de penningmeester en de financiële jaarstukken van de vereniging te controleren. Elk jaar treedt 1/3 deel van de kascommissie af volgens rooster, te maken door het dagelijks bestuur, en is niet terstond herkiesbaar.
De kandidaatstelling van de leden van de kascommissie geschiedt op voorstel van het bestuur staande de ledenvergadering, behoudens het recht van de leden om, door tenminste tien leden ondersteunde, tegenkandidaten te stellen.
Het door de kascommissie schriftelijk opgestelde verslag over haar bevindingen met betrekking tot de door haar gevoerde controle wordt door een der leden van de kascommissie op de ledenvergadering voorgelezen. De goedkeuring van het desbetreffende verslag door de ledenvergadering dechargeert de kascommissie van haar taak.
Tot de leden van de kascommissie kunnen niet worden gekozen leden van het bestuur, aspirant-leden en leden die in een van de twee voorafgaande jaren lid van de kascommissie zijn geweest. Leden van de kascommissie moeten steeds de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Van de ledenvergadering.
Artikel 9
1. De leden worden schriftelijk met inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen tot het bijwonen van de vergadering opgeroepen. De oproep vermeldt de te behandelen punten.
2. Stemrecht hebben alleen de ter vergadering aanwezige leden. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden genomen, tenzij in de statuten anders is bepaald.
   Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Indien echter de voorzitter of minstens tien der aanwezige leden schriftelijk stemming over een bepaald onderwerp wensen,       moet ook in dat geval schriftelijk worden gestemd.
   Wordt bij stemming over personen niet aanstonds een volstrekte meerderheid verkregen, dan volgt een tweede vrije stemming. Wordt dan nog niet een volstrekte meerderheid verkregen, dan     volgt voor elke benoeming herstemming tussen de twee kandidaten die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Voorstelen over zaken waarover de stemmen       staken worden geacht te zijn verworpen. Staken de stemmen over personen dan beslist het lot. De voorzitter is bevoegd uit de leden een stembureau te benoemen. Bij verschil van mening
   over de geldigheid van stembriefjes beslist de voorzitter van de vergadering of het stembureau, indien dit aanwezig is. Stembriefjes waarop iets anders voorkomt dan de naam van één van de     gestelde kandidaten zijn van geen waarde.
3. In geval dat een bestuurs-lid / leden tijdelijk of definitief zijn taken niet meer kan uitoefenen (belet en ontstentenis) zal er een extra ALV worden uitgeschreven om het bestuurslid uit zijn functie      te ontheven en dan dient de opengevallen functie te worden in gevuld.

Van de commissies.
Artikel 10
Het bestuur heeft de bevoegdheid om uit de leden commissies te benoemen met bepaalde door het bestuur vast te stellen taken. De commissies staan onder leiding van en zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

Gedragscode.
Artikel 11
Bestuur verwijst voor de gedragscode naar de door de bond opgestelde en actuele gedragscode en handelt met haar leden ernaar.

Slotbepalingen.
Artikel 12
1. Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan slechts door de ledenvergadering in behandeling worden genomen, indien dit is vermeld op de oproep als bedoeld in artikel 8 van dit                      reglement.
2. Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan slechts worden aangenomen, indien tenminste 1/3 gedeelte van het totaal aantal stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig is. Indien          het vereiste aantal leden niet aanwezig is, zal binnen 4 weken met inachtneming van een oproepingstermijn van één week, een tweede ledenvergadering worden gehouden, welke ongeacht        het aanwezige stemmen aantal kan beslissen.