Badminton Vereniging Rockanje
 


                                           PRIVACYBELEID (PRIVACY POLICY)
                                                                                          versie 18 september 2019
Badminton Vereniging Rockanje
Dit is het privacy-beleid van Badminton Vereniging Rockanje, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40385433, hierna te noemen: `Vereniging`.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit privacy-beleid voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.


Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Het kan gaan om uw naam en contactgegevens en elk ander gegeven dat aan u gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld: e-mailadres, locatie-gegevens, inlogcode, gezondheidsgegevens, bankgegevens, etc.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vereniging houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via info@bvrockanje.nl.
In de volgende tabel kunt u terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.  


Doel

Welke persoons-      gegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Registratie door

Ontvangers

Inschrijven als lid van de vereniging

• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Geboortedatum

 •Telefoonnummer
• E-mail adres
• Geslacht
• Begin- /einddatum

Uitvoering van de overeenkomst  

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

• Ledenadministratie
• Penningmeester

• Bestuur
• Trainer (informatie over jeugd)
• Badminton Nederland

Betalingen

Bankgegevens

Toestemming

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie voor 7 jaar.

• Penningmeester

N.V.T.

Versturen (digitale) berichten, waaronder nieuwsbrief / uitnodigingen / facturen / herinneringen, etc.

• Voornaam
• E-mailadres


Zolang als men aangemeld is.

• Ledenadministratie
• Penningmeester

N.V.T.

Label

• Voornaam
• Achternaam
• Foto

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is?  Of verwijderd na aanmaken label?

• Ledenadministratie

• Drukkerij

Competitie

• Voornaam
• Achternaam
• Geslacht

Toestemming


• Ledenadministratie

• Competitie organisatie
(Badminton Nederland /
ERC organisatie)

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.  

• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mail adres

Toestemming

Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

• Ledenadministratie

N.V.T.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden:
Zonder uw toestemming verstrekt Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die Vereniging met u heeft, tenzij Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. In de bovenstaande tabel  van het privacy-beleid treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.
Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens:
U hebt het recht Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.
In de tabel op de vorige pagina van het privacy-beleid treft u een overzicht aan de bewaartermijnen van de persoonsgegevens. Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging persoonsgegevens:
Vereniging treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is.


Minderjarigen:
Indien u zich als minderjarige (personen jonger dan 18 jaar) wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder, voogd, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger te overleggen.


Links naar andere websites:
De website kan links naar andere websites bevatten. Dit privacy-beleid is alleen van toepassing op de website van Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy-beleid hanteren.


Wijziging van het privacy beleid:
Vereniging past haar privacy-beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons privacy-beleid worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zal Vereniging u per e-mail en via de website informeren.


Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens:
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens:
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via info@bvrockanje.nl.